ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Erinaceus concolor

Lepus capensis

Lutra lutra

Vulpes vulpes

Martes foina

Mustela nivalis